ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ

2019 ਕੈਨਟਨ ਮੇਲਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਕੈਮਿਲਾ

ਕੈਂਟਨ ਫੇਅਰ

ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਜਰਮਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਇਟਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਇਟਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਸ਼ੰਘਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਸ਼ੰਘਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਸ਼ੰਘਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਸ਼ੰਘਾਈ ਸੀਮੈਟ